Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Коровяка Євгеній Анатолійович

гірничий інженер, канд. техн. наук (2004), доцент (2007), Doctor of Philosophy, Ph.D., завідувач кафедри


Голова науково-методичної комісії спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Освіта:

Державна гірнича академія України (1997, «Підземна розробка родовищ корисних копалин», «Гірничий інженер»).

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин, (2004), ДК №025921, «Обґрунтування параметрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України».

Вчене звання:

Доцент кафедри транспортних систем і технологій (2007), 12ДЦ №017354.

Підвищення кваліфікації:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу з 05.10.2020р. по 31.10.2020 р. (Довідка №46-35-109/1 від 11.11.2020р.). Тема стажування: набуття поглиблених професійних знань та фахових навичок з буріння нафтових і газових свердловин з урахуванням специфічних особливостей нафтогазової галузі в умовах Європейської інтеграції. Загальний обсяг - 120 годин (4 кредитів ЄКТС).

Приватний ВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» з 10.10.2016 по 11.11.2016. (Свідоцтво № 1109 від 11.11.2016 р.). Розробка проекту освітньої програми підготовки бакалаврів у галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Нафтогазова справа)».

З 10 липня по 07 серпня 2017 р. пройшов стажування в MCR Sp. z o.o. (KRS 0000571071, NIP 6282264574, Poland, Chrzanow) за програмою: технологія буріння газових свердловин; технології дегазаціх вугільних пластів; аналіз діяльності гірничих підприємств в практиці ЄС. (Посвідчення від 09.08.2017).

Працює в університеті з 1997 року. Читає лекції з дисциплін: «Буріння свердловин»,«Основи нафтогазової справи», «Транспортні системи та технології», «Оцінка газоносності метановугільних родовищ», «Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів», «Проектування в нафтогазовій інженерії», «Технології видобування нафти і газу», «Технології розробки газовугільних родовищ», «Патентознавство».

Основна наукова діяльність сьогодення пов’язана з вирішенням проблем видобутку та транспортування газу метановугільних родовищ. За цим напрямом здійснює наукове керівництво аспірантами, магістрами та студентськими науковими роботами.

Керівник секції «Технології видобутку корисних копалин» всеукраїнських науково-технічних конференцій студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна» та «Молодь: наука та інновації».

Опублікував понад 90 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 3 монографії, 6 навчальних посібника, 17 патентів на винаходи і корисні моделі

Монографії

1. Коровяка Є.А. Обґрунтування напрямів удосконалення технології розробки тонкожильних золоторудних родовищ України: монографія / Е.А. Коровяка / Д., Нац. гірнич. ун-т, 2008. – 139 с.

2. Прогресивні технології спорудження свердловин: монографія. / Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». - Дніпро: 2020. - 164 с.

3. Гідрогазодинамічні процеси при спорудженні та експлуатації свердловин: монографія / А.В. Павличенко, Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов, О.М. Давиденко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2021. - 201 с.

Навчальні посібники:

1. Розрахунок шахтного локомотивного транспорту: навч. посіб. / О.О. Ренгевич , О.М. Коптовець, П.А. Дьячков, Є.А Коровяка; М-во освіти і науки України . «Нац. гірн. ун-т». – Д.: НГУ, 2007. – 83 с.

2. Збірник задач з дисципліни “Основи теорії транспорту”: Навч. посібник / М.Я. Біліченко, Є.А. Коровяка, П.А. Дьячков, В.0. Расцвєтаєв В.О. – Д., Національний гірничий університет, 2007. – 151 с.

3. Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу : навч. посіб. / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 208 с.

4. Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу : навч. посіб. / Л. Н. Ширін, О. В. Денищенко, С. Є. Барташевський, Є. А. Коровяка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т “Дніпровська політехніка”. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2020. – 294 с.

5. Практикум з патентнознавства для магістрів спеціальностей галузі знань 18 Виробництво та технології / О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 70 с.

6. Інженерна творчість і патентознавство: підручник / Л.Н. Ширін, В.О. Салов, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 300 с.

7. Буріння свердловин: навч. посіб. / Є.А. Коровяка, В.Л. Хоменко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 292 с.

Підвищував свою кваліфікацію на різноманітних очних та дистанційних заходах.

Отримав такі сертифікати.

Professional Development Online Training Course “DIGITAL TEACHING”

Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси

Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи

Cвідоцтво члена Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти»

V міжнародна науково-практична конференція «Прикладні науково-технічні дослідження»

IV International Scientific and Practical Conference "Science, practice and theory"

DIM ESEE-2 INNOVATIVE WORKSHOP 2021: INNOVATION IN EXPLORATION

XV International scientific et practical conference UKRAINIANSCHOOL OF MINING ENGINEERING

ON THE PROBLEM OF TECHNOLOGICAL EFFECTIVENESS OF WELL SERVICING

"Розробка та впровадження інтегрованих систем управління на основі керування ризиками"

IX Міжнародна Болонська конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації"

Міжнародна науково-технічна конференція "Нафтогазова галузь: Перспективи нарощування ресурсної бази"

Practice in Poland

Стажування в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля

Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі

XI International Scientific & Practical Conference SCHOOL OF UNDERGROUND MINING

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

XIV International Scientific & Practical Conference UKRAINIAN SCHOOL OF MINING ENGINEERING

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві доступи"

For active participation in the international scientific-practical conference: "STUDY OF MODERN PROBLEMS OF CIVILIZATION"

For active participation in the international scientific-practical conference: "ABOUT THE PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE, TASKS AND WAYS TO SOLVE THEM"

For active participation in the III International scientific conference on E-Learning and Education

III International scientific and practical conference "Using the latest tecgnologies"


© 2006-2023 Інформація про сайт