Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Коровяка Євгеній Анатолійович

гірничий інженер, канд. техн. наук (2004), доцент (2007), Doctor of Philosophy, Ph.D., завідувач кафедри


Голова науково-методичної комісії спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Освіта:

Державна гірнича академія України (1997, «Підземна розробка родовищ корисних копалин», «Гірничий інженер»).

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин, (2004), ДК №025921, «Обґрунтування параметрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України».

Вчене звання:

Доцент кафедри транспортних систем і технологій (2007), 12ДЦ №017354.

Підвищення кваліфікації:

Приватний ВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» з 10.10.2016 по 11.11.2016. (Свідоцтво № 1109 від 11.11.2016 р.). Розробка проекту освітньої програми підготовки бакалаврів у галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Нафтогазова справа)».

З 10 липня по 07 серпня 2017 р. пройшов стажування в MCR Sp. z o.o. (KRS 0000571071, NIP 6282264574, Poland, Chrzanow) за програмою: технологія буріння газових свердловин; технології дегазаціх вугільних пластів; аналіз діяльності гірничих підприємств в практиці ЄС. (Посвідчення від 09.08.2017).

Працює в університеті з 1997 року. Читає лекції з дисциплін: «Основи теорії транспорту», «Транспортні системи гірничих підприємств», «Основи нафтогазової справи», «Транспортні системи та технології», «Оцінка газоносності метановугільних родовищ», «Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів», «Проектування в нафтогазовій інженерії», «Технології видобування нафти і газу», «Технології розробки газовугільних родовищ», «Патентознавство».

Основна наукова діяльність сьогодення пов’язана з вирішенням проблем видобутку та транспортування газу метановугільних родовищ. За цим напрямом здійснює наукове керівництво аспірантами, магістрами та студентськими науковими роботами.

Керівник секції «Технології видобутку корисних копалин» всеукраїнських науково-технічних конференцій студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна» та «Молодь: наука та інновації».

Опублікував понад 90 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 2 монографії, 6 навчальних посібника, 17 патентів на винаходи і корисні моделі

Монографії

1. Коровяка Є.А. Обґрунтування напрямів удосконалення технології розробки тонкожильних золоторудних родовищ України: монографія / Е.А. Коровяка / Д., Нац. гірнич. ун-т, 2008. – 139 с.

2. Бузило В.И. Обоснование параметров и области применения бесконсольных механизированных крепей очистных комплексов: монографія / В.И. Бузило, В.П. Сердюк, А.Г. Кошка, Е.А. Яворская, А.В. Яворский, Е.А. Коровяка / Д. НГУ, 2014. – 95 с.

Навчальні посібники:

1. Розрахунок шахтного локомотивного транспорту: навч. посіб. / О.О. Ренгевич , О.М. Коптовець, П.А. Дьячков, Є.А Коровяка; М-во освіти і науки України . «Нац. гірн. ун-т». – Д.: НГУ, 2007. – 83 с.

2. Збірник задач з дисципліни “Основи теорії транспорту”: Навч. посібник / М.Я. Біліченко, Є.А. Коровяка, П.А. Дьячков, В.0. Расцвєтаєв В.О. – Д., Національний гірничий університет, 2007. – 151 с.

3. Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу : навч. посіб. / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 208 с.

4. Зберігання нафти, нафтопродуктів і газу: навч. посіб. / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 306 с.

5. Практикум з патентнознавства для магістрів спеціальностей галузі знань 18 Виробництво та технології / О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 70 с.

6. Інженерна творчість і патентознавство: підручник / Л.Н. Ширін, В.О. Салов, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 300 с.

Підвищував свою кваліфікацію на різноманітних очних та дистанційних заходах.

Отримав такі сертифікати.

Practice in Poland

Стажування в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля

Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі

XI International Scientific & Practical Conference SCHOOL OF UNDERGROUND MINING

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

© 2006-2022 Інформація про сайт