Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Расцвєтаєв Валерій Олександрович

гірничий інженер, кандидат технічних наук, доцент.

Освіта:

Національний гірничий Університет (2004., «Розробка родовищ корисних копалин», «Гірничий інженер з дослідницьким рівнем діяльності, викладача вищого навчального закладу».

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин, (2012), ДК №006725 «Обґрунтування параметрів взаємодії підвісних монорейкових доріг з кріпленням дільничних виробок для інтенсифікації підготовчих робіт».

Вчене звання:

Доцент по кафедрі транспортних систем і технологій, (2015), 12ДЦ №041993.

Підвищення кваліфікації:

Приватний ВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» з 10.10.2016 по 11.11.2016. Свідоцтво № 1111 від 11.11.2016 р. Розробка проекту освітньої програми підготовки бакалаврів у галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 015.14 «Професійна освіта (Нафтогазова справа)».

Викладає дисципліни: «Трубопровідний транспорт», «Спорудження та захист газонафтопроводів», «Дослідження процесів транспортування вуглеводнів», «Основи нафтогазової справи», «Транспортні системи та технології», «Інтелектуальна власність», «Патентознавство».

Основна наукова діяльність пов’язана з вирішенням проблем видобутку та транспортування вуглеводневих енергоносіїв.

Опубліковано 130 наукових праць, зокрема співавтор 3 монографій, 10 навчальних посібників та 25 патентів на винаходи і корисні моделі.

Монографії

1. Удосконалення транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж вугільних шахт : монографія / Л.М. Посунько, В.О. Расцвєтаєв, А.Л. Ширін ; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Дніпро: НГУ, 2017. – 136 с.

2. Прогресивні технології спорудження свердловин : монографія / Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – C. 108 – 130. (участь у написанні розділу).

3. Гідрогазодинамічні процеси при спорудженні та експлуатації свердловин : монографія / А.В. Павличенко, Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов, О.М. Давиденко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – С. 68 – 79, 143 – 163. (участь у написанні розділів)

Навчальні посібники:

1. Збірник задач з дисципліни “Основи теорії транспорту”: Навч. посібник / М.Я. Біліченко, Є.А. Коровяка, П.А. Дьячков, В.О. Расцвєтаєв. – Д., Національний гірничий університет, 2007. – 151 с.

2. Транспортно-складська логістика гірничих підприємств : підручник / В.О. Будішевський, В.О. Гутаревич, Л.Н. Ширін та ін. Д.: Національний гірничий університет, 2010. – С. 377 – 424.

3. Дудля М.А. Процеси підземного зберігання газу : підручник / М.А. Дудля, Л.Н. Ширин, Е.А. Федоренко ; Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С. 159 – 252.

4. Дудля М.А. Процеси підземного зберігання газу : підручник / М.А. Дудля, Л.Н. Ширін, В.О. Салов ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т., 2-ге вид., доп. – Д.: НГУ, 2014. – С. 49 – 81.

5. Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу : навч. посіб. / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 208 с.

6. Практикум з патентнознавства для магістрів спеціальностей галузі знань 18 Виробництво та технології / О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 70 с.

7. Інженерна творчість і патентознавство: підручник / Л.Н. Ширін, В.О. Салов, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 300 с.

8. Зберігання нафти, нафтопродуктів і газу: навч. посіб. / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 294 с.

9. Буріння свердловин: навч. посіб. / Є.А. Коровяка, В.Л. Хоменко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 292 с.

Підвищував свою кваліфікацію на різноманітних очних та дистанційних заходах. 

Отримав такі сертифікати.

Міжнародна науково інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"

Certification for the successfull completion of IT Ukraine Association Teacher`s Internship program heald by EPAM Systems

Cертифікат члена Громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти»

Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Світ наукових досліджень"

For participating in the IV International Scientific and Technocal Conference "Gas Hydrate Technologies: Global Trends, Challenges and Horizons"

V міжнародна науково-практична конференція «Прикладні науково-технічні дослідження»

IV International Scientific and Practical Conference "Science, practice and theory"

XV International scientific et practical conference UKRAINIANSCHOOL OF MINING ENGINEERING

ON THE PROBLEM OF TECHNOLOGICAL EFFECTIVENESS OF WELL SERVICING

Міжнародна науково-технічна конференція "Нафтогазова галузь: Перспективи нарощування ресурсної бази"

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві доступи"

For active participation in the IV International scientific conference "Prospects and achievements in appliend and basic sciences"


© 2006-2023 Інформація про сайт