Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХprpzg2.jpg
Буріння свердловин

Навчальний посібник. Є.А. Коровяка, В.Л. Хоменко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2021. - 294 с.

Наведено данні про техніку та технологію основних видів буріння свердловин. Описано фізико-механічні властивості гірських порід, буровий інструмент, розглянуто конструкції свердловин, бурове обладнання, промивання свердловин, ударно-канатне буріння, викривлення свердловин. Детально розглянуто прилади і технологію кернового і шламового опробування.

У додатку подано приклади розв'язання практичних задач.

Для фахівців, які займаються буровими роботами, а також буде корисна студентам технічних ЗВО, зокрема нафтогазового і геологорозвідувального профілів.


prpzg2.jpg
Прогресивні технології спорудження свердловин

Монографія. Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2020. - 166 с.

Запропоновано аналіз та подальший розвиток методик проектування прогресивних технологій спорудження свердловин. Показано можливий варіант компонування колони гнучких труб у поєднанні із забійними механізмами подачі та спеціалізованим породоруйнівним інструментом. Виконано уточнення та вдосконалення процесів, які відбуваються при бурінні зі знімними керноприймачами, і методу буріння з безперервним внесенням на поверхню вибуреної породи. Встановлено засади конструктивного вибору та обґрунтування ефективних схем виконання опорних вузлів бурових доліт, що забезпечують сталість процесу поглиблення забою свердловини.

Викладено техніко-технологічні основи режиму буріння з газорідинними промивальними сумішами та активованими промивальними рідинами, а також способи і технічні засоби їх отримання.

Для фахівців, які займаються буровими роботами, а також буде корисна студентам технічних ЗВО, зокрема нафтогазового і геологорозвідувального профілів.


prpzg2.jpg
Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу

Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу : навч. посіб. / Л. Н. Ширін, О. В. Денищенко, С. Є. Барташевський, Є. А. Коровяка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т “Дніпровська політехніка”. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2020. – 294 с.

Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни «Транспортування і зберігання вуглеводнів», що розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології.

Викладено теоретичні положення застосування комплексів для зберігання нафти, нафтопродуктів і газу, конструктивні особливості їх та методики експлуатаційних розрахунків. Надано рекомендації що полегшують вибір серійних промислових машин та устаткування відповідних типорозмірів, формують уявлення про його основні технічні показними, що забезпечують експлуатацію в конкретних виробничих умовах.


prpzg2.jpg
Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу

Навчальний посібник. Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 203 с.

Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни "Транспортування і зберігання вуглеводнів", що розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

Викладено теоретичні положення застосування й конструктивні особливості методики експлуатаційних розрахунків залізничного, автомобільного, водного, трубопровідного транспорту для доставки нафти, нафтопродуктів і газу. Надані в посібнику рекомендації полегшують вибір серійних промислових машин та устаткування відповідних типорозмірів, формують уявлення про його основні технічні показники, що забезпечують експлуатацію в конкретних виробничих умовах.

Стане в пригоді також фахівцям, діяльність яких пов’язана з експлуатацією нафтогазового обладнання.


prpzg2.jpg
Патентологія

Навчальний посібник. / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». - Дніпро : НТУ «ДП» , 2018. - 240 с.

Визначено поняття «патентологія» та особливості прав інтелектуальної власності на об'єкти патентного права і ноу-хау. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань правової охорони патентних прав. Відображено відомості про проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано етапи виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності. Розглянуто порядок одержання патенту. Наведено права й обов'язки суб'єктів патентного права. Висвітлено питання комерціалізації об'єктів патентного права і договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау. Викладено питання міжнародного співробітництва у сфері патентного права. Висвітлено питання захисту патентних прав в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері патентного права.


prpzg2.jpg
Інтелектуальна власність

Підручник. Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 320 с.

Розглянуто систему інтелектуальної властивості в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань інтелектуальної властивості та її правової охорони; відзначено особливості авторського права і суміжних прав, а також права промислової властивості. Відображено відомості про порядок проведення патентних досліджень та складання звіту про них, порядок виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності, а також висвітлено питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної властивості.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері інтелектуальної власності.


prpzg2.jpg
Промивальні рідини в бурінні

Підручник. М.А. Дудля. - Д.: Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2011. - 542 с.

Розглянуто фізико-хімічні властивості колоїдних систем, основні параметри промивальних рідин, їх склад, технологічні схеми приготування та очищення. Значна увага приділена новому актуальному напряму геоекологічних досліджень - геопургології.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей з напряму підготовки 6.050301 гірництво. Може бути використаний також студентами геологічних спеціальностей, аспірантами, науковцями та інженерно-технічними працівниками геологорозвідувальних організацій.


prpzg2.jpg
Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин

Підручник / За ред. акад. НАН України Г.Г. Півняка. - Д., Національний гірничий університет, 2007. - 399

Це перше в Україні видання, де комплексно висвітлюються найголовніші питання проектування, розвідки та організації буріння гідрогеологічних свердловин. розглянуто загальні відомості про підземні води, техніку та технологію буріння свердловин, розкриття та освоєння водоносних горизонтів. Наведено основні конструкції фільтрів і вимоги з охорони навколишнього середовища при бурінні свердловин.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей з напряму 0707 "геологія". Підручник може бути корисним також студентам геологічних спеціальностей, аспірантам, науковцям та інженерно-технічним працівникам геологорозвідувальних організацій.


prpzg2.jpg
Геологорозвідувальний факультет: Історія та сучасність (1918 - 2018)

Монографія / за ред. В.Ф. Приходченко та І.С.Нікітенко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2018. - 168 с.

Наведено основні відомості про історію створення та розвитку геологорозвідувального факультету НТУ "Дніпровська політехніка", якому в 2018 році виповнюється 100 років від дня заснування. Викладено відомості про розвиток геологічного напряму у виші, який розпочався з самого його заснування як Катеринославського вищого гірничого училища у 1899 році. Окремими главами книги подана історія кафедр як існуючих, так і тих, що існували протягом описаного періоду. розглянуто також розвиток освітньої діяльності кафедр, наукових напрямів, міжнародних стосунків та надано відомості про видатних випускників.

Видання розраховане не лише на викладачів та студентів, але й на широке коло читачів, які цікавляться історією розвитку науки та освіти в нашому краї.


prpzg2.jpg
Патентознавство. Практикум для магістрів спеціальностей 184 Гірництво і 185 Нафтогазова інженерія та технології

О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 71 с.

Відповідає робочій програмі дисципліни «Патентознавство», що розроблена на основі освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальності 184 Гірництво і 185 Нафтогазова інженерія та технології.

Вивчення основ патентних досліджень є необхідною і важливою частиною підготовки висококваліфікованого інженера, оскільки дозволяє зрозуміти можливості використання патентної інформації (її правових і технічних аспектів) для створення конкурентоспроможної продукції, вільного виходу цієї продукції на ринок, зниження рівня юридичних і економічних ризиків, пов'язаних з охороною і захистом об'єктів інтелектуальної власності. Послідовно викладено етапи роботи над патентом: патентний пошук, інформаційні бази, вибір аналогів, оцінка патентоспроможності.

Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для інженерів, які займаються винахідництвом.


prpzg2.jpg
Підземні газосховища у відпрацьованих вугільних шахтах

Монографія / Г.Г. Півняк, М.А. Дудля, Я Семек та ін. - Д.: Національний гірничий університет, 2008. - 240 с. - Рос. мовою.

У перше в Україні видання, де комплексно розглянуті проблеми використання шахтових виробок та природного пористого простору гірських порід для зберігання вуглеводнів. Вивчено гірничо-геологічні умови: приплив води до виробок, кількість і стан шахтових стволів, кількість вугілля, залишеного в старих виробках, а також технологію збереження газу в гірничих виробках, завдання, які пов’язані з небезпекою для навколишнього середовища будівництва й експлуатації ПГС, правові питання будівництва та експлуатації резервуара для вуглеводнів у відпрацьованих вугільних шахтах.

Для фахівців, які займаються будівництвом та експлуатацією газосховищ а також аспірантам та студентам напряму підготовки 0903 Гірництво.


prpzg2.jpg
Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки

Навчальний посібник. П.П. Вирвінський, Ю.Л. Кузін, В.Л. Хоменко. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 368 с.

У першій частині наведено дані про техніку та технологію основних видів буріння свердловин. Описано фізико-механічні властивості гірських порід, буровий інструмент, розглянуто конструкції свердловин, бурове обладнання, промивання свердловин, ударно-канатне буріння, викривлення свердловин. Детально розглянуто прилади і технологію кернового і шламового опробування.

У другій частині подано способи, техніка і технологія проходки гірничорозвідувальних виробок, дано рекомендації з вибору форм і розмірів гірничих виробок, проведення буропідривних робіт, а також описано освітлення гірничих виробок і водовідлив з них.

У третій частині викладено основні вимоги нормативних актів про охорону праці, навколишнього середовища, правила безпечного користування устаткуванням, машинами та механізмами.

У четвертій частині подано приклади розв'язання практичних задач.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Геологія" і може становити інтерес для спеціалістів геологорозвідувальних організацій.


prpzg2.jpg
Техника и технология бурения геологоразведочных скважин на газ-метан на угольных месторождениях Донбасса

Крамаренко А.А., Захаров А.А., Кожевников А.А., Лексиков А.А., Кузин Ю.Л. - Донецк: Донбасс, 2011. - 182 с.

Рассмотрено состояние газоносности горных пород Новосветловских газовых куполов и Новоанновских газоносных флексур.

Для бурения геологоразведочных скважин выбран способ бурения, буровое геологоразведочное оборудование, адаптированное для бурения скважин на газ-метан в Донбассе.

Приведено описание технологии бурения скважин, встречи и перебурки газоносных горизонтов, крепления скважины и цементирования обсадных колонн. Приведены схемы обвязки устья скважины при бурении и фонтанной аппаратуры.

Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников геологоразведочной отрасли, студентов и аспирантов геологоразведочных вузов и факультетов.


prpzg2.jpg
Геологічне право

Навчальний посібник. / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д.: НГУ, 2015. - 198 с.

Наведено основні положення нормативно-правових актів з регулювання геологічних відносин у сфері розвитку мінерально-сировинної бази України, режиму запасів і ресурсів державного фонду надр, геологічного вивчення надр, державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, геологічної інформації, першовідкривачів родовищ корисних копалин, міжнародного співробітництва тощо.

Розраховано на студентів, які здобувають повну вищу освіту за спеціальностями "Правознавство", "Геологія", а також на аспірантів і професорсько-викладацький склад. Може бути корисний працівникам правоохоронних органів, органів державної виконавчої влади, юрисконсультам та інженерно-технічним працівникам геологічних і гірничодобувних підприємств.


prpzg2.jpg
Патентологія

Монографія / Р.С. Кірін, B.Л. Хоменко, І.М. Коросташова; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпропетровськ : НГУ, 2015.-424 с.

Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань патентного права та його правової охорони. Відображено відомості про проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано етапи виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності. Розглянуто порядок одержання патенту. Наведено права й обов'язки суб'єктів патентного права. Викладені відомості про комерціалізацію об'єктів патентного права і договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау. Висвітлено питання міжнародного співробітництва у сфері патентного права.

Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Може бути використана аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері патентного права.


prpzg2.jpg
Забойные факторы

Монографія / А.О. Кожевников, С.В. Гошовський, І.І. Мартиненко та ін. -Д.: ЧИ "Лира ЛТД", 2006. - 264 с. - Рос. мовою.

Розглянуті основні забійні чинники алмазного буріння геологорозвідувальних свердловин - механічний, гідравлічний і температурний.

Наведені результати теоретичних і експериментальних досліджень забійного зусилля подачі, сил опору і гідравлічного підпору, діючого при алмазному бурінні. Показана негативна роль температурного чинника і шляху управління температурним режимом алмазних бурових коронок при бурінні геологорозвідувальних свердловин.

Книга призначена для науковців і фахівців в області геологорозвідувального буріння, а також може бути корисна студентам геологорозвідувальних вузів і факультетів.


prpzg2.jpg
Разрушение горных пород планетарными долотами в условиях действия гидростатического давления

Монографія / А.Н. Давиденко, Н.А. Дудля, В.Л. Хоменко, А.А. Пащенко. - Д.: Национальный горный университет, 2011. - 196 с.

Рассмотрены процессы, которые происходят при разрушении горнах пород планетарными долотами в условиях действия гидростатического давления. Предложена методика определения энергоемкости разрушения горной породы путем отрыва элемента в сторону свободной поверхности. Разработана методика расчета технологических параметров разрушения горных пород с учетом действия гидростатического давления. Создана классификация планетарного породоразрушающего инструмента. Проанализирована и предложена принципиально новая конструкция рабочего органа планетарного долота безударного действия. Разработана методика проектирования многоступенчатых планетарных долот.

Предназначена для специалистов, которые занимаются буровыми работами, а также полезна студентам геологоразведочных вузов и факультетов.


prpzg2.jpg
Ремонт свердловин

Навчальний посібник/ Вирвінський П.П., Хоменко В.Л. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. - 219 с.

У першій частині навчального посібника наведені дані про техніку та технологію випробування водозабірних свердловин для оцінки їх стану перед проведенням ремонтних робіт. Розглянуто методи механічного, гідравлічного очищення фільтрів; імпульсного, реагентного, віброреагентного та імпульсно-реагентного відновлення дебіту свердловин.

В другій частини посібника наведені дані про обладнання та інструмент експлуатаційних свердловин на нафту і газ, які використовуються при поточному і капітальному ремонтах. Викладені технологія проведення ремонтних робіт і робіт по підвищенню нафтовіддачі пластів.

Третя частина присвячена особливостям ремонту геотехнологічних свердловин та обладнанню, яке при цьому використовується.

В четвертій частині наведені приклади рішення задач по розрахунку основних технологічних параметрі» ремонтних робіт.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Гірництво" спеціальності "Буріння", може представляти інтерес для спеціалістів геологорозвідувальних і нафтовидобувних організацій.


prpzg2.jpg
Інтелектуальна власність

Навч. посібник / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова - 2-ге вид. перероб. і доп. -Д.: Національний гірничий університет, 2008. - 280 с.

У посібнику розглянуто систему інтелектуальної власності в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань інтелектуальної власності та її правової охорони; відзначено особливості авторського права і суміжних прав, а також права промислової власності. Посібник відображає відомості про порядок проведення патентних досліджень та складання звіту про них; порядок виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності; а також висвітлює питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері інтелектуальної власності.


prpzg2.jpg
Інтелектуальна власність

Зб. праць / Р.С. Кірін, І.М. Коросташова, B.Л. Хоменко та ін.; за ред. Р.С. Кіріна; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д.: НГУ, 2014. -151с.

Подано публікації у фахових виданнях і доповіді на наукових конференціях викладачів кафедри цивільного та господарського права з актуальних питань інтелектуальної власності. Роботи охоплюють загальні питання інтелектуальної власності, економіку і договори у сфері інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності та пошук інформації про винаходи.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Стане у пригоді аспірантам, викладачам і тим, хто бажає поглибити свої знання у сфері інтелектуальної власності.


prpzg2.jpg
Тампонаж горных пород при бурении геологоразведочных скважин легкоплавкими материалами

Монография. Бражененко А.М., Гошовский С.В., Кожевников А.А., Мартыненко И.И., Судаков А.К. - К.: УкрГГРИ, 2007. - 130 с.

Рассмотрены причины, вызывающие поглощения промывочной жидкости, и технологии их ликвидации при бурении геологоразведочных скважин.

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований технологий изоляции поглощающих горизонтов тампонажными материалами с двухфазным переходом агрегатного состояния. приведены результаты тампонирования скважин в производственных условиях.

Книга предназначена для научных работников и специалистов в области геологоразведочного бурения, а также может быть полезна студентам и аспирантам геологоразведочных ВУЗов и факультетов.


prpzg2.jpg
Гравійні фільтри бурових свердловин

Монографія. А.О. Кожевников, А.К Судаков. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 186 с. - Рос. мовою

Розглянуто технології обладнання гравійними фільтрами, які ефективно можуть застосовуватися при спорудженні свердловин на воду, нафту, газ та інші корисні копалини.

Наведено класифікацію фільтрів бурових свердловин, а також конструкції та відповідні вказівки щодо їх виготовлення та установки в свердловині. Висвітлено питання впливу ряду факторів на вибір типу і матеріалів, застосовуваних для виготовлення фільтрів.

Описано досвід застосування технологій обладнання гравійними фільтрами бурових свердловин на конкретних виробничих об'єктах.

Призначено для фахівців, які займаються буровими роботами, а також корисна студентам геологорозвідувальних вузів і факультетів..


prpzg2.jpg
Конструкції і виготовлення гравійних фільтрів, експлуатація і ремонт бурових свердловин

Монографія. А.О. Кожевников, А.К Судаков, Ю.Г. Діденко. - Дніпропетровськ: ТОВ "ЛізуновПрес", 2012. - 346 с. - Російською мовою

Розглянуто: конструкції гравійних фільтрів і містяться вказівки з їх виготовлення і установки у свердловині; технології обладнання гравійними фільтрами, які ефективно можуть застосовуватися при спорудженні бурових свердловин на воду, нафту, газ і інші корисні копалини; досвід експлуатації і ремонту на конкретних виробничих об'єктах.

Освітлюються питання впливу ряду чинників на працездатність гравійних фільтрів бурових свердловин.

Книга призначена для фахівців, що займаються буровими роботами, а також корисна студентам геологорозвідувальних ВНЗ і факультетів.


prpzg2.jpg
Кріогенно-гравійні фільтри бурових свердловин

Монографія. А.О. Кожевников, А.К Судаков. - Дніпропетровськ: ТОВ "Літограф", 2014. - 305 с. - Рос. мовою

У роботі вирішено актуальну наукову проблему обґрунтування технологій виготовлення кріогенно-гравійного елементу фільтру і обладнання водоприймальної частини бурової свердловини кріогенно-гравійним фільтром. Обґрунтовано рецептури мінералов'яжучої речовини і кріогенно-гравійного композиту, встановлено закономірність впливу фізичних полів на зміну властивостей мінералов'яжучої речовини, кріогенно-гравійного композиту і елементу фільтру. Встановлено закономірності впливу технологічних операцій з обладнання водоприймальної частини бурової свердловини на зміну фізико-механічних, теплофізичних і технологічних властивостей експериментального кріогенно-гравійного елементу фільтру. Теоретично обґрунтовано і експериментально, в стендових і виробничих умовах, відпрацьовано параметри технології доставки до водоприймальної частини бурової свердловини кріогенно-гравійного фільтру.

Книга призначена для фахівців, що займаються буровими роботами, а також корисна студентам геологорозвідувальних ВНЗ і факультетів.


prpzg2.jpg
Ізоляція поглинаючих горизонтів бурових свердловин термопластичними матеріалами

Монографія. А.К. Судаков, А.Р. Дзюбик, Ю.Л. Кузін, І.Б. Назар, Д.А. Судакова. - Дрогобич: "Посвіт", 2019. -182 с.

У роботі на підставі результатів теоретичних, експериментальних і виробничих досліджень вирішено актуальну наукову задачу, що полягає у встановленні закономірностей зміни осьового навантаження та частоти обертання при обгрунтуванні режимних параметрів ефективної термомеханічної технології ізоляції поглинаючих горизонтів від середньої межі міцності на одновісне стискання залежно від: складу композиту, співвідношення компонентів та виду наповнювача; температури перегріву розплаву, щільності, часу твердіння та кількості плавок тампонажного термопластичного композиційного матеріалу, розплав яких, проникаючи в канали поглинання з наступною зміною агрегатного стану, утворює малооб'ємну, але міцну ізоляційну оболонку навколо стовбура бурової свердловини.

Результати виконаного комплексу теоретичних і експериментальних досліджень знайшли практичне застосування при дослідно-промисловому впровадженні технології ліквідації поглинання промивальної рідини у виробничих умовах.


prpzg.jpg
Процеси підземного зберігання газу

Підручник. М.А. Дудля, Л.Н. Ширін, В.О. Салов – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2014. – 422 с.

Розглянуто етапи розвитку мережі газосховищ в Україні та за кордоном, фізико-хімічні властивості природних газів, процеси підземного зберігання й транспортування газу, технологічні особливості й техногенні зміни як наслідок цих процесів, а також правила безпеки при експлуатації підземних сховищ газу.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей з напряму підготовки 050301 Гірництво. Може бути корисним для наукових та інженерно – технічних працівників гірничої і газової промисловості.


img084.jpg
Збірник задач з дисципліни «Основи теорії транспорту»

Навч. Посібник / М.Я. Біліченко, Є.А. Коровяка, П.А. Дьячков, В.О. Расцвєтаєв. – Д., Національний гірничий університет, 2007. – 151 с.

Навчальний посібник містить задачі, пов’язані з експлуатацією транспорту гірничих підприємств, варіанти їх рішень і довідкову інформацію, що дозволяє самостійно вирішувати пропоновані та складати аналогічні задачі. Для студентів напряму 0903 «Гірництво». Посібник може бути корисним також викладачам при складанні домашніх індивідуальних завдань, білетів і текстів поетапного (поблочного) та кінцевого діагностування знань.


монография2.jpg
Обгрунтування напрямків вдосконалення технології розробки тонкожільних золоторудних родовищ України

Коровяка Є.А. Монографія. - Д., Національній гірничий університет , 2008. - 139 с.

Монографія присвячена питанням обгрунтування параметрів технології підземної розробки тонкожильних крутопадаючих золоторудних родовищ в умовах Українського кристалічного щита. Запропоновано ресурсозберігаючі технологічні схеми розробки тонкожильних родовищ, що базуються на закономірностях формування привибійного простору та закладного масиву в очисних блоках при дрібношпуровому відбої руди, які забезпечують використання малогабаритного вантажувально-доставного обладнання.


DSC02816.JPG
Процеси підземного зберігання газу

Підручник. М.А. Дудля, Л.Н. Ширін, Е.А. Федоренко. – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 412 с.

Розглянуто історичний розвиток мережі газосховищ в Україні та за кордоном, фізико-хімічні властивості природних газів, процеси підземного зберігання та транспортування газу, технологічні особливості та техногенні зміни при підземному зберіганні газу, а також правила безпеки при експлуатації підземних сховищ газу.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей з напряму підготовки 050301 Гірництво. Може бути корисним для наукових та інженерно – технічних працівників гірничої і газової промисловості.

© 2006-2021 Інформація про сайт