Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХprpzg2.jpg
Дослідження гідравлічних основ циркуляції технологічних рідин

Монографія / А.В. Павличенко, Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка».– Дніпро: Журфонд, 2023. – 212 с.

В роботі розглянуто наступні змістові модулі: стан та перспективи розвитку технології буріння свердловин із застосуванням різних схем циркуляції очисного агента та рецептур останніх; комплексні критерії, що визначають раціональну витрату очисного агента; сутність поверхневих та об'ємних фізико-хімічних явищ при протіканні циркуляційних процесів у свердловинах; фактори впливу промивальних рідин на фізико-механічні властивості гірських порід та процеси вибійного руйнування в цілому; взаємозв'язок між фізико-геометричними характеристиками продуктів руйнування та циркуляційними процесами на вибої та у стовбурі свердловини.

Призначена для фахівців, які займаються буровими роботами, а також буде корисна студентам технічних вузів, зокрема нафтогазового і геологорозвідувального профілів.


prpzg2.jpg
Промивальні рідини в бурінні

Підручник / Є.А. Коровяка, Ю.Л. Винников, А.О. Ігнатов, О.В. Матяш, В.О. Расцвєтаєв; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – 4-те вид., доп. – Дніпро : Журфонд, 2023. – 420 с.

Розглянуто фізико-хімічні властивості колоїдних систем, основні параметри промивальних рідин, їх склад, технологічні схеми приготування та очищення.

Для студентів закладів вищої освіти спеціальностей 184 Гірництво та 185 Нафтогазова інженерія та технології.

Може бути використаний також студентами геологічних спеціальностей, аспірантами, науковцями та інженерно-технічними працівниками геологорозвідувальної, гірничої та нафтогазової промисловостей.


prpzg2.jpg
Основи нафтогазової справи

Підручник / Судаков А.К., Коровяка Є.А.,Максимович О.В., Расцвєтаєв В.О., Дзюбик А.Р., Калюжна Т.М.,Войтович А.А., Яворська В.В. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Львів : Сполом, 2023. – 596 с. : рис. – Бібліогр.: с. 594 (11 назв)

Наведено та узагальнено питання, які передбачено програмою дисципліни «Основи нафтогазової справи» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються у НТУ «Дніпровська політехніка» за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології та за спорідненими.


prpzg2.jpg
Оцінка газоносності метановугільних родовищ

Оцінка газоносності метановугільних родовищ : підручник / Є.А. Коровяка, Л.H. Ширін, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». - Дніпро : Журфонд, 2023.-304 с.

Розглянуто загальні відомості щодо геології природних газів, сучасних методів та технічних засобів прогнозу газоносності, обладнання, розкриття та випробування продуктивних горизонтів газу свердловинами, газодинамічних досліджень у них, а також дегазації вуглевмісних гірських порід.

Для студентів закладів вищої освіти спеціальностей 184 Гірництво та 185 Нафтогазова інженерія та технології. Може бути корисним для наукових та інженерно-технічних працівників геологорозвідувальної, гірничої та нафтогазової промисловостей.


prpzg2.jpg
DRILLING AND OPERATION OF OIL AND GAS WELLS IN DIFFICULT CONDITIONS

Drilling and operation of oil and gas wells in difficult conditions : monograph / O.O. Aziukovskyi, Ye.A. Koroviaka, A.O. Ihnatov; Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipro University of Technology. – Dnipro: Zhurfond, 2023. – 159 p.

Presented an overview research and development in the field of drilling technology in sedimentary rocks. Considered the basics of technology for repair work in oil and gas wells, aimed at eliminating leak of casing by means of coil tubing. Described basic theoretical and practical issues of the methods of oil recovery increase by injecting heat carriers into oil reservoirs and creating in-situ combustion; analytical studies of the integral characteristics of the influence of individual components on the efficiency of a process of thermal oil recovery increase relative to the properties of contacting phases and laboratory study of the model of interphase interaction for the process of thermal oil recovery increase. Studied of thorough provisions of the theory and practice of circulating petrohydraulic processes when using foam systems to increase the displacement of residual oil as well as determined the properties of activated fluids, the purpose of which is to create effective petrohydraulic foam systems.

Monograph intended for specialists involved in drilling operations, and will also be useful to students of technical universities oil and gas and exploration profiles.


prpzg2.jpg
KEY TRENDS OF INTEGRATED INNOVATION-DRIVEN SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF MINING REGIONS

Key trends of integrated innovation-driven scientific and technological development of mining regions / edited by prof. Z. R. Malanchuk and prof. M. Lazar. – Petroșani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2023. - 696 р.

We are happy to present the multi-authored monograph “Key trends of integrated innovation-driven scientific and technological development of mining regions”. The monograph presents findings of research into elaboration of conceptual foundations of the strategy of innovation-driven scientific and technological development of mining regions based on a system approach to using their integrated resource. Mining enterprises aim to increase the use of potential resources of deposits. In this regard, they need a strategy for mining specific types of mineral resources in various mining regions. The monograph considers findings of research into the integrated mining of mineral deposits: from geological assessment to extraction and processing of minerals. The state and prospects for using technical, environmental and energy resources of regions are analyzed as well. The monograph is intended for a wide range of scientists, specialists involved in analyzing development of mining complexes in regions, as well as master’s and doctoral students of relevant specialties of higher educational institutions.


prpzg2.jpg
Проєктування транспортних систем і комплексів гірничих підприємств

Проєктування транспортних систем і комплексів гірничих підприємств : навч. посіб. / О.М. Коптовець, Є.А. Коровяка, В.В. Яворська, Л.Н. Ширін, С.Є. Барташевський ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ«ДП», 2023. – 296 с.

Викладено основні положення проєктування транспортних систем і комплексів гірничих підприємств; методи моделювання транспортно-технологічних процесів, а також методики визначення раціональних параметрів засобів транспорту нового покоління в умовах інтенсифікації гірничого виробництва та техніко-економічної оцінки варіантів проєктних рішень з використанням транспортного обладнання високого технічного рівня.


prpzg2.jpg
Буріння свердловин на воду

Навчальний посібник. Судаков А. К., Фем’як Я. М., Чудик І. І., Федик О. М., Щуцький В. І. – Дрогобич: «Посвіт». - 2022. - 344 с

У навчальному посібнику наведено й узагальнено сучасні технології з буріння свердловин на воду, що дає змогу прискорити їх будівництво, збільшити продуктивність та надійність роботи. Призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 184 «Гірництво» та 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Навчальний посібник не менш важливим і корисним стане для фахівців тих підприємств, що проводять свою виробничу діяльність не тільки з проектування й буріння свердловин на воду, що є одним з основних напрямків їх діяльності, але й в інших напрямках, зокрема, пов’язаних з геологією, гідротехнікою, топографією та будівництвом.


prpzg2.jpg
Практичне використання кавіитаційних процесів у бурінні свердловин

Монографія. Фем’як Я. М., Чудик І. І., Судаков А. К., Якимченко Я.Я., Федик О. М.. – Дрогобич: «Посвіт». - 2021. - 232 с

Розглянуто сутність кавітаційно-пульсаційної дії на процес руйнування гірських порід та обґрунтовано динамічні параметри кавітаційних пухирців в промивній рідині. Досліджено методами математичного моделювання кавітаційні режими течії рідини на основі нелінійних коливань кавітаційних пухирців

Проведено комплекс експериментальних досліджень щодо визначення ерозійного руйнування гірських порід під впливом вихрових кавітаційних потоків.

Розроблено методику практичного розрахунку оптимізації кавітаційно-пульсаційної дії на гірські породи та рекомендації з удосконалення конструкції бурового долота для підвищення ефективності буріння свердловин.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, а також студентів , які навчаються за освітньо-професійними програмами "Буріння нафтових і газових свердловині "Буріння свердловин" першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальностями 184 " гірництво" і 185 "Нафтогазова інженерія та технології".


prpzg2.jpg
Гідрогазодинамічні процеси при спорудженні та експлуатації свердловин

Монографія. А.В. Павличенко, Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов, О.М. Давиденко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2021. - 201 с.

Запропоновано розвиток положень щодо особливостей циркуляційних процесів при бурінні свердловин і їх фізико-хімічних аспектів. Як пріоритетне спрямування розробок технології спорудження свердловин обратно методики визначенння рецептур високоякісних примивальних рідин і проектування доскональної екологічної технології іх застосування в поєднанні з сучасним обладнанням та інструментом.

Показано взаємозв'язок між фізико-геометричними характеристиками продуктів руйнування і циркуляційними процесами на вибої і в стовбурі свердловини; між особивостями схеми циркуляції очисних агентів та технологічних рідин, пов'язаними з різноманітністю геолого-технічнічних та свердловинних факторів.

Призначення для фахівців, які займаються буровими роботами, а також буде корисна студентами технічних університетів, зокрема нафтогазового і геологорозвідувального та природоохороних профілів.


prpzg2.jpg
Буріння свердловин

Навчальний посібник. Є.А. Коровяка, В.Л. Хоменко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2021. - 294 с.

Наведено данні про техніку та технологію основних видів буріння свердловин. Описано фізико-механічні властивості гірських порід, буровий інструмент, розглянуто конструкції свердловин, бурове обладнання, промивання свердловин, ударно-канатне буріння, викривлення свердловин. Детально розглянуто прилади і технологію кернового і шламового опробування.

У додатку подано приклади розв'язання практичних задач.

Для фахівців, які займаються буровими роботами, а також буде корисна студентам технічних ЗВО, зокрема нафтогазового і геологорозвідувального профілів.


prpzg2.jpg
Прогресивні технології спорудження свердловин

Монографія. Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2020. - 166 с.

Запропоновано аналіз та подальший розвиток методик проектування прогресивних технологій спорудження свердловин. Показано можливий варіант компонування колони гнучких труб у поєднанні із забійними механізмами подачі та спеціалізованим породоруйнівним інструментом. Виконано уточнення та вдосконалення процесів, які відбуваються при бурінні зі знімними керноприймачами, і методу буріння з безперервним внесенням на поверхню вибуреної породи. Встановлено засади конструктивного вибору та обґрунтування ефективних схем виконання опорних вузлів бурових доліт, що забезпечують сталість процесу поглиблення забою свердловини.

Викладено техніко-технологічні основи режиму буріння з газорідинними промивальними сумішами та активованими промивальними рідинами, а також способи і технічні засоби їх отримання.

Для фахівців, які займаються буровими роботами, а також буде корисна студентам технічних ЗВО, зокрема нафтогазового і геологорозвідувального профілів.


prpzg2.jpg
Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу

Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу : навч. посіб. / Л. Н. Ширін, О. В. Денищенко, С. Є. Барташевський, Є. А. Коровяка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т “Дніпровська політехніка”. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2020. – 294 с.

Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни «Транспортування і зберігання вуглеводнів», що розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології.

Викладено теоретичні положення застосування комплексів для зберігання нафти, нафтопродуктів і газу, конструктивні особливості їх та методики експлуатаційних розрахунків. Надано рекомендації що полегшують вибір серійних промислових машин та устаткування відповідних типорозмірів, формують уявлення про його основні технічні показними, що забезпечують експлуатацію в конкретних виробничих умовах.


prpzg2.jpg
Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу

Навчальний посібник. Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 203 с.

Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни "Транспортування і зберігання вуглеводнів", що розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

Викладено теоретичні положення застосування й конструктивні особливості методики експлуатаційних розрахунків залізничного, автомобільного, водного, трубопровідного транспорту для доставки нафти, нафтопродуктів і газу. Надані в посібнику рекомендації полегшують вибір серійних промислових машин та устаткування відповідних типорозмірів, формують уявлення про його основні технічні показники, що забезпечують експлуатацію в конкретних виробничих умовах.

Стане в пригоді також фахівцям, діяльність яких пов’язана з експлуатацією нафтогазового обладнання.


prpzg2.jpg
Ізоляція поглинаючих горизонтів бурових свердловин термопластичними матеріалами

Монографія. А.К. Судаков, А.Р. Дзюбик, Ю.Л. Кузін, І.Б. Назар, Д.А. Судакова. - Дрогобич: "Посвіт", 2019. -182 с.

У роботі на підставі результатів теоретичних, експериментальних і виробничих досліджень вирішено актуальну наукову задачу, що полягає у встановленні закономірностей зміни осьового навантаження та частоти обертання при обгрунтуванні режимних параметрів ефективної термомеханічної технології ізоляції поглинаючих горизонтів від середньої межі міцності на одновісне стискання залежно від: складу композиту, співвідношення компонентів та виду наповнювача; температури перегріву розплаву, щільності, часу твердіння та кількості плавок тампонажного термопластичного композиційного матеріалу, розплав яких, проникаючи в канали поглинання з наступною зміною агрегатного стану, утворює малооб'ємну, але міцну ізоляційну оболонку навколо стовбура бурової свердловини.

Результати виконаного комплексу теоретичних і експериментальних досліджень знайшли практичне застосування при дослідно-промисловому впровадженні технології ліквідації поглинання промивальної рідини у виробничих умовах.


prpzg2.jpg
Патентознавство. Практикум для магістрів спеціальностей 184 Гірництво і 185 Нафтогазова інженерія та технології

О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 71 с.

Відповідає робочій програмі дисципліни «Патентознавство», що розроблена на основі освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальності 184 Гірництво і 185 Нафтогазова інженерія та технології.

Вивчення основ патентних досліджень є необхідною і важливою частиною підготовки висококваліфікованого інженера, оскільки дозволяє зрозуміти можливості використання патентної інформації (її правових і технічних аспектів) для створення конкурентоспроможної продукції, вільного виходу цієї продукції на ринок, зниження рівня юридичних і економічних ризиків, пов'язаних з охороною і захистом об'єктів інтелектуальної власності. Послідовно викладено етапи роботи над патентом: патентний пошук, інформаційні бази, вибір аналогів, оцінка патентоспроможності.

Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для інженерів, які займаються винахідництвом.


prpzg2.jpg
Патентологія

Навчальний посібник. / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». - Дніпро : НТУ «ДП» , 2018. - 240 с.

Визначено поняття «патентологія» та особливості прав інтелектуальної власності на об'єкти патентного права і ноу-хау. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань правової охорони патентних прав. Відображено відомості про проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано етапи виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності. Розглянуто порядок одержання патенту. Наведено права й обов'язки суб'єктів патентного права. Висвітлено питання комерціалізації об'єктів патентного права і договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау. Викладено питання міжнародного співробітництва у сфері патентного права. Висвітлено питання захисту патентних прав в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері патентного права.


prpzg2.jpg
Геологорозвідувальний факультет: Історія та сучасність (1918 - 2018)

Монографія / за ред. В.Ф. Приходченко та І.С.Нікітенко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2018. - 168 с.

Наведено основні відомості про історію створення та розвитку геологорозвідувального факультету НТУ "Дніпровська політехніка", якому в 2018 році виповнюється 100 років від дня заснування. Викладено відомості про розвиток геологічного напряму у виші, який розпочався з самого його заснування як Катеринославського вищого гірничого училища у 1899 році. Окремими главами книги подана історія кафедр як існуючих, так і тих, що існували протягом описаного періоду. розглянуто також розвиток освітньої діяльності кафедр, наукових напрямів, міжнародних стосунків та надано відомості про видатних випускників.

Видання розраховане не лише на викладачів та студентів, але й на широке коло читачів, які цікавляться історією розвитку науки та освіти в нашому краї.


prpzg2.jpg
Патентологія

Монографія / Р.С. Кірін, B.Л. Хоменко, І.М. Коросташова; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпропетровськ : НГУ, 2015.-424 с.

Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань патентного права та його правової охорони. Відображено відомості про проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано етапи виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності. Розглянуто порядок одержання патенту. Наведено права й обов'язки суб'єктів патентного права. Викладені відомості про комерціалізацію об'єктів патентного права і договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау. Висвітлено питання міжнародного співробітництва у сфері патентного права.

Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Може бути використана аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері патентного права.


prpzg.jpg
Процеси підземного зберігання газу

Підручник. М.А. Дудля, Л.Н. Ширін, В.О. Салов – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2014. – 422 с.

Розглянуто етапи розвитку мережі газосховищ в Україні та за кордоном, фізико-хімічні властивості природних газів, процеси підземного зберігання й транспортування газу, технологічні особливості й техногенні зміни як наслідок цих процесів, а також правила безпеки при експлуатації підземних сховищ газу.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей з напряму підготовки 050301 Гірництво. Може бути корисним для наукових та інженерно – технічних працівників гірничої і газової промисловості.


prpzg2.jpg
Інтелектуальна власність

Підручник. Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 320 с.

Розглянуто систему інтелектуальної властивості в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань інтелектуальної властивості та її правової охорони; відзначено особливості авторського права і суміжних прав, а також права промислової властивості. Відображено відомості про порядок проведення патентних досліджень та складання звіту про них, порядок виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності, а також висвітлено питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної властивості.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері інтелектуальної власності.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт